ASP.NET CORE Minimal API - Content Negotiation

ASP.NET CORE Minimal API - Content Negotiation

Primárny cieľ ASP.NET Core Minimal API je priniesť priamočiarý, jednoduchý a hlavne veľmi výkonný framework na tvorbu API. Miesto toho aby prinášal features, ktoré umožnia pokryť každý možný scenár použitia (na rozdiel od MVC) je navrhnutý s ohľadom na určité špecifické patterny. Jedným z týchto prípadov je aj to, že Minimal API konzumuje a produkuje iba JSON formát (Nepodporuje teda ani Content Negotiation ktorý sa v prípade MVC rieši pomocou Output formatters).

Sú ale situácie, keď naozaj potrebujete buď iný typ výstupu (napríklad štandardný XML), prípadne potrebujete mať proces serializácie viac pod kontrolou a zároveň chcete využiť jednoduchosť a silu Minimal API.
V tomto článku sa pokúsim ukázať ako je možné si vytvoriť vlastnú podporu pre Content Negotiation v Minimal API.

⚠️ Je to síce funkčná implementácia, ale nepokrýva všetky scenáre a je to len základná ukážka toho ako by mohla takáto podpora vyzerať.

Celé riešenie je založené na vlastnej implementácií pre IResult. Viac info v dokumentácií.

IResponseNegotiator

Definujme si najskôr rozhranie, ktorého implementácia bude zodpovedná za serializovanie odpovede.

public interface IResponseNegotiator
{
  string ContentType { get; }

  bool CanHandle(MediaTypeHeaderValue accept);

  Task Handle<TResult>(HttpContext httpContext, TResult result, CancellationToken cancellationToken);
}

Implementácia pre JSON

Pre JSON môžeme využiť priamo Ok<TResult> result, ktorý je súčasťou Minimal API.

public class JsonNegotiator : IResponseNegotiator
{
  public string ContentType => MediaTypeNames.Application.Json;

  public bool CanHandle(MediaTypeHeaderValue accept)
    => accept.MediaType == ContentType;

  public Task Handle<TResult>(HttpContext httpContext, TResult result, CancellationToken cancellationToken)
  {
    // 👇 Use original Ok<TResult> type for JSON serialization
    return TypedResults.Ok(result).ExecuteAsync(httpContext);
  }
}

Implementácia pre XML

Pre XML môžeme vytvoriť vlastnú implementáciu, ktorá bude využívať napríklad DataContractSerializer.

public class XmlNegotiator : IResponseNegotiator
{
  public string ContentType => MediaTypeNames.Application.Xml;

  public bool CanHandle(MediaTypeHeaderValue accept)
    => accept.MediaType == ContentType;

  public async Task Handle<TResult>(HttpContext httpContext, TResult result, CancellationToken cancellationToken)
  {
    httpContext.Response.ContentType = ContentType;

    // 👇 Use DataContractSerializer for XML serialization
    using var stream = new FileBufferingWriteStream();
    using var streamWriter = new StreamWriter(stream);
    var serializer = new DataContractSerializer(result.GetType());

    serializer.WriteObject(stream, result);

    await stream.DrainBufferAsync(httpContext.Response.Body, cancellationToken);
  }
}

Registrovanie

Bohužiaľ vzhľadom na fungovanie IEndpointMetadataProvider a spôsobu ako funguje serializácia priamo v Minimal API sa mi nepodarilo nájsť elegantný spôsob ako využiť DI kontajner (tých neelegantných by zopár bolo 😊).
Preto som sa uchýlil k vlastnému registrátoru pre negotiatorov.

public static class ContentNegotiationProvider
{
  private static readonly List<IResponseNegotiator> _negotiators = [];

  // 👇 Internal list of negotiators
  internal static IReadOnlyList<IResponseNegotiator> Negotiators => _negotiators;

  // 👇 Add negotiator to the list
  public static void AddNegotiator<TNegotiator>()
    where TNegotiator : IResponseNegotiator, new()
  {
    _negotiators.Add(new TNegotiator());
  }
}

Registrujeme negotiatorov v Program.cs alebo v Startup.cs.

ContentNegotiationProvider.AddNegotiator<JsonNegotiator>();
ContentNegotiationProvider.AddNegotiator<XmlNegotiator>();

ContentNegotiationResult<TResult>

public class ContentNegotiationResult<TResult>(TResult result)
  : IResult, IEndpointMetadataProvider, IStatusCodeHttpResult, IValueHttpResult
{
  private readonly TResult _result = result;

  // ...

  public Task ExecuteAsync(HttpContext httpContext)
  {
    if (_result == null)
    {
      httpContext.Response.StatusCode = StatusCodes.Status204NoContent;
      return Task.CompletedTask;
    }

    // 👇 Get negotiator based on Accept header
    var negotiator = GetNegotiator(httpContext);
    if (negotiator == null)
    {
      httpContext.Response.StatusCode = StatusCodes.Status406NotAcceptable;
      return Task.CompletedTask;
    }

    // 👇 Set status code
    httpContext.Response.StatusCode = StatusCode;

    // 👇 Handle the result
    return negotiator.Handle(httpContext, _result, httpContext.RequestAborted);
  }

  private static IResponseNegotiator? GetNegotiator(HttpContext httpContext)
  {
    var accept = httpContext.Request.GetTypedHeaders().Accept;
    // 👇 Get negotiator based on Accept header (use ContentNegotiationProvider)
    return ContentNegotiationProvider.Negotiators.FirstOrDefault(n =>
    {
      return accept.Any(a => n.CanHandle(a));
    });
  }

  //...
}

Aby dokumentácia bola pekne vygenerovaná a obsahovala informácie o možných formátoch, môžeme implementovať IEndpointMetadataProvider.

static void IEndpointMetadataProvider.PopulateMetadata(MethodInfo method, EndpointBuilder builder)
{
  // 👇 Add produces response type metadata
  builder.Metadata.Add(new ProducesResponseTypeMetadata(StatusCodes.Status200OK, typeof(TResult),
    ContentNegotiationProvider.Negotiators.Select(n => n.ContentType).ToArray()));
}

Helper method

Vytvorme si statický helper pre jednoduchšie použitie.

public static class Negotiation
{
  public static ContentNegotiationResult<T> Negotiate<T>(T result)
    => new(result);
}

Použitie

app.MapGet("/products", () =>
{
  // 👇 Use Negotiation
  return Negotiation.Negotiate(new List<Product>() { new(1, "Product 1", 100) });
});

app.MapGet("/products/{id}", GetProduct);

static Results<ContentNegotiationResult<Product>, NotFound> GetProduct(int id)
{
  if (id == 1)
  {
    // 👇 Use Negotiation
    return Negotiation.Negotiate(new Product(1, "Product 1", 100));
  }
  else
  {
    return TypedResults.NotFound();
  }
}

A je to ✅.

### GET products as XML
GET http://localhost:5210/product/
Accept: application/xml

### Response
<ArrayOfProduct xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <Product>
  <Id>1</Id>
  <Name>Product 1</Name>
  <Price>100</Price>
 </Product>
</ArrayOfProduct>

⚠️ Toto riešenie je len základný návrh a nepokrýva všetky možné scenáre.
Napríklad takto ako je to spravené to môžete použiť len pre 200 OK odpovede (dá sa to ale rozšíriť).

Celý príklad je na GitHub.