ASP.NET Core Minimal API - Custom output formatter

ASP.NET Core Minimal API - Custom output formatter

Primárny cieľ ASP.NET Core Minimal API je priniesť priamočiarý, jednoduchý a hlavne veľmi výkonný framework na tvorbu API. Miesto toho aby prinášal features, ktoré umožnia pokryť každý možný scenár použitia (na rozdiel od MVC) je navrhnutý s ohľadom na určité špecifické patterny. Jedným z týchto prípadov je aj to, že Minimal API konzumuje a produkuje iba JSON formát (Nepodporuje teda ani Content Negotiation ktorý sa v prípade MVC rieši pomocou Output formatters).

Sú ale situácie, keď naozaj potrebujete buď iný typ výstupu (napríklad štandardný XML), prípadne potrebujete mať proces serializácie viac pod kontrolou a zároveň chcete využiť jednoduchosť a silu Minimal API. Mne sa stala podobná situácia. Potreboval som namiesto System.Text.Json serializácie využiť už v tejto dobe “staručký” Newtonsoft. Ukážem preto ako použiť custom serializér pre výstup z Minimal API. Ukážem to práve na príklade s Newtonsoft, ale rovnaký princíp sa dá použiť aj v prípade ak potrebujete z API vracať napríklad XML.

Demo príklad

Vytvorme si jednoduchý demo príklad dotnet new webapi -minimal.

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();

app.MapGet("/products", () => new Product[]
{
  new("Keyboard", "Mechanical keyboard", 100),
  new("Mouse", "Gaming mouse", 50),
  new("Monitor", "4k monitor", 500)
});

app.Run();

public record Product(string Name, string Description, decimal Price);

Pomocou jednoduchého endpointu /products vrátime zoznam produktov.

Vlastný IResult

Vytvorme si vlastný IResult, ktorý bude miesto System.Text.Json používať Newtonsoft.

internal class NewtonsoftJsonResult<T> : IResult
{
  private readonly T _result;

  public NewtonsoftJsonResult(T result)
  {
    _result = result;
  }

  public async Task ExecuteAsync(HttpContext httpContext)
  {
    using var stream = new FileBufferingWriteStream();
    using var streamWriter = new StreamWriter(stream);
    using var jsonTextWriter = new JsonTextWriter(streamWriter);

    var serializer = new JsonSerializer();
    serializer.Serialize(jsonTextWriter, _result);
    await jsonTextWriter.FlushAsync();

    httpContext.Response.ContentType = System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Json;
    await stream.DrainBufferAsync(httpContext.Response.Body);
  }
}

Implementácia nie je až tak dôležitá (ak potrebujete napríklad už spomínaný XML serializér, tak implementácia bude logicky vyzerať ináč). Čo je dôležité, tak implementujeme rozhranie IResult, ktoré predpisuje jedinú metódu a to Task ExecuteAsync(HttpContext httpContext). Práve v tejto metóde sa deje serializácia dát (ktoré sme dostali cez konštruktor) a následne ich zapíšem do Body odpoveďe, ktoré máme k dispozícií vez HttpContext.

Prvoplánové použitie môže vyzerať nasledovne:

app.MapGet("/products", () => new NewtonsoftJsonResult<IEnumerable<Product>>(new Product[]
{
  new("Keyboard", "Mechanical keyboard", 100),
  new("Mouse", "Gaming mouse", 50),
  new("Monitor", "4k monitor", 500)
}));

Je to funkčné riešenie, ktoré vo výsledku spraví, to čo potrebujeme. Zápis je ale trochu kostrbatý minimálne z dôvodu nutnosti zadávať dané generikum. Môžeme si na to spraviť nejakú statickú factory metódu, ktorá by daný problém vyriešil. ASP.NET Core však na to odporúča vytvoriť vlastnú extension metódu nad značkovacím rozhraním IResultExtensions.

public static class NewtonsoftJsonResultExtensions
{
  public static IResult NJson<T>(this IResultExtensions _, T result)
    => new NewtonsoftJsonResult<T>(result);
}

Použitie následne vyzerá napríklad takto

app.MapGet("/products", () => Results.Extensions.NJson(new Product[]
{
  new("Keyboard", "Mechanical keyboard", 100),
  new("Mouse", "Gaming mouse", 50),
  new("Monitor", "4k monitor", 500)
}));

🖇️ Odkazy

Dokumentácia - How to create responses in Minimal API apps

Demo - Burgyn/Samples.MinimalApiCustomFormatters (github.com)