ASP.NET CORE Minimal API - Filters & Validation

ASP.NET CORE Minimal API - Filters & Validation
ASP.NET CORE Minimal API - Filters & Validation

ASP.NET CORE Minimal API je ešte stále relatívna novinka, ktorá okolo seba nesie veľkú diskusiu o tom či je to dobrý alebo zlý koncept.
Ako pri väčšine si myslím, že pravda je niekde uprostred a je to závislé od toho čo chceme robiť. Minimal API je skvelý spôsob ako vytvoriť svoje prvé API. Žiadne komplikované triedy, nastavovanie. Jeden súbor, pár riadkov a je to.

Vďaka novinkám, ktoré prišli v .NET 7, sa Minimal API stáva ešte viac atraktívnym (Filtes, Route Groups, ..) aj pri vývoji komplexnejších API.

Dnes sa pozrieme na to ako využiť vlastné filtre na validáciu dát

Pokiaľ ste doteraz vytvárali API pomocou ASP.NET CORE tak ste s najväčšou pravdepodobnosťou používali triedy, ktoré dedia z ControllerBase. Táto trieda obsahuje veľa vecí, ktoré sú pre vás už pripravené. Jednou z nich je aj validácia dát. Všetko čo musíte urobiť je pridať atribút ApiController a všetky dáta, ktoré prídu do vašej akcie budú automaticky validované. Ak boli dáta nevalidné tak sa vráti 400 Bad Request.

Prípadne ste mohli validáciu vynútiť aj manuálne pomocou ModelState.IsValid.

if (!ModelState.IsValid)
{
  //return 400 Bad Request
}

Bohužiaľ, alebo možno našťastie toto pri minimal API nemôžeme využiť. Dôvod je ten, že model validation mechanizmus je historicky súčasťou MVC a Minimal API sa cielene snaží očistiť tvorbu API od MVC.

Novinkou .NET 7 sú práve action filtes, ktoré sa na to dajú elegantne použiť.
Ja na validáciu rád používam Fluent Validation. Pridajme si preto do projektu balíček FluentValidation.AspNetCore
dotnet add package FluentValidation.AspNetCore a vytvorme si validátor pre zakladanie nového projektu.

internal class NewProjectValidator : AbstractValidator<CreateProjetDto>
{
  public NewProjectValidator()
  {
    RuleFor(x => x.Name).NotEmpty().MaximumLength(20);
    RuleFor(x => x.Description).NotEmpty().MaximumLength(100);
  }
}

Aby sme mohli použiť tento validátor musíme ho najskôr zaregistrovať. To urobíme v Program.cs.

builder.Services.AddScoped<IValidator<CreateProjetDto>, NewProjectValidator>();

Filter môžeme definovať priamo pri definícií endpointu, ale my chceme tento filter využiť opakovanie, takže si ho definujeme pomocou rozhrania IEndpointFilter.

internal class ValidationFilter<T> : IEndpointFilter
  where T : class
{
  private readonly IValidator<T> _validator;

  public ValidationFilter(IValidator<T> validator)
  {
    _validator = validator;
  }

  public async ValueTask<object?> InvokeAsync(EndpointFilterInvocationContext context, EndpointFilterDelegate next)
  {
    // 👇 this can be more complicated
    if (context.Arguments.FirstOrDefault(a => a is T) is not T model)
    {
      throw new InvalidOperationException("Model is null");
    }

    var validationResult = await _validator.ValidateAsync(model);

    if (!validationResult.IsValid)
    {
      return Results.ValidationProblem(validationResult.ToDictionary());
    }

    return await next(context);
  }
}

Náš filter je generický, pričom generikum T predstavuje validované dáta. Cez konštruktor si injektneme validátor, ktorý sme si vytvorili vyššie. V metóde InvokeAsync najskôr vyhľadáme náš argument, ktorý je typu T a potom ho validujeme. Ak validácia prebehne úspešne tak sa zavolá ďalší filter. Ak validácia zlyhá tak sa vráti 400 Bad Request s chybovou správou pomocou novej triedy Results.

Filter pridáme do endpointu pomocou extension metódy AddEndpointFilter.

app.MapPost("/projects", (CreateProjetDto project) => project)
  .AddEndpointFilter<ValidationFilter<CreateProjetDto>>();

Prípadne si môžeme vytvoriť extension metódu, ktorá nám toto zjednoduší.

internal static class ValidationFilter
{
  public static IEndpointConventionBuilder WithValidation<T>(this RouteHandlerBuilder builder)
    where T : class
    => builder.AddEndpointFilter<ValidationFilter<T>>();
}

Použitie môže vyzerať takto.

app.MapPost("/projects", (CreateProjetDto project) => project)
  .WithValidation<CreateProjetDto>();

app.MapPut("/projects/{id}/description", (ChangeProjectDescriptionDto description) => description)
  .WithValidation<ChangeProjectDescriptionDto>();

Celý projekt nájdete na GitHub-e tu.