ASP.NET Core - Rate limiting

ASP.NET Core - Rate limiting

Rate limiting je technika používaná hlavne pri API na kontrolu a obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré môžu klienti vykonať na API v definovanom čase.
Patrí do skupiny Resiliences paternov, ktoré zabezpečujú, že API zostane stabilné a dostupné pre všetkých používateľov, čím sa predchádza zneužitiu alebo nadmernému využitiu, ktoré by mohlo ohroziť jeho výkon.

V minulosti sa v ASP.NET Core na rate limiting používala knižnica AspNetCoreRateLimit. Od verzie .NET 7 je v ASP.NET Core rate limiting dostupný priamo v rámci frameworku.

Vyberte si jeden z dostupných algoritmov rate limitingu:

 • Fixed window
 • Sliding window
 • Token bucket
 • Concurrency

💁 Jednotlivé metódy nájdeš detailne vysvetlené priamo v dokumentácii.

Najskôr zaregistruj policy:

builder.Services.AddRateLimiter(limiter =>
{
  // 👇 Define the status code to be returned when the request is rejected.
  limiter.RejectionStatusCode = StatusCodes.Status429TooManyRequests;

  // 👇 Define the policy.
  limiter.AddFixedWindowLimiter(policyName: "products", options =>
  {
    options.PermitLimit = 10;
    options.Window = TimeSpan.FromSeconds(1);

    // 👇 If you want to use a queue to process requests that exceed the limit, you can set the following options.
    options.QueueProcessingOrder = QueueProcessingOrder.OldestFirst;
    options.QueueLimit = 4;
  });
});

Následne pridaj middleware do pipeline:

app.UseRateLimiter();

A použite policy pri definícií endpointu:

app.MapGet("/products", () =>
{
  return new string[] { "product1", "product2", "product3", "product4" };
}).RequireRateLimiting("products"); // 👈 Add the policy to endpoint.

Pokiaľ máme definovanú policy na celej skupine endpointov, môžete potom disablovať rate limiting pre konkrétny endpoint:

var group = app.MapGroup("/api/products")
  .RequireRateLimiting("products");

group.MapGet("/", () =>
{
  return new string[] { "product1", "product2", "product3", "product4" };
}).DisableRateLimiting(); // 👈 Disable the policy for the endpoint.

V prípade controllerov môžete použiť atribúty [EnableRateLimiting(...)] a [DisableRateLimiting].

[EnableRateLimiting("products")]
public class ProductsController : Controller
{
  [HttpGet]
  public IEnumerable<string> Get()
  {
    return new string[] { "product1", "product2", "product3", "product4" };
  }

  [DisableRateLimiting]
  [HttpGet("{id}")]
  public string Get(int id)
  {
    return "product";
  }
}

Multitenancy

Ak staviate multi-tenant systém, tak pravdepodobne chcete mať rate limiting pre pre každého tenant-a. Napríklad chcete aby tenant mohol vykonať 10 požiadaviek za sekundu. Prípadne chcete mať rôzne limity pre rôzne tenant-y. Toto je možné dosiahnuť pomocou RateLimitPartition triedy.

builder.Services.AddRateLimiter(limiter =>
{
  // 👇 Define custom policy.
  limiter.AddPolicy("fixed-by-tenant",
    context => RateLimitPartition
      .GetFixedWindowLimiter(
        context.Request.Headers["tenant-id"], // 👈 Get tenant id
        _ => new FixedWindowRateLimiterOptions
        {
          Window = TimeSpan.FromSeconds(1),
          PermitLimit = 10
        }));
  
  // 👇 If you want different policy per tenant
  limiter.AddPolicy("fixed-by-tenant-2",
    context => RateLimitPartition
      .GetFixedWindowLimiter(
        context.Request.Headers["tenant-id"], // 👈 Get tenant id
        tenantId => GetOptionsByTenant(tenantId))); 
        // 👆 Get options by tenan from your configuration
});