Azure Multi-Stage Pipelines (časť 3. - Asynchrónne nasadenie viacerých služieb)

Pri väčšom projekte s veľkou pravdepodobnosťou nasadzujete viaceré služby. (hlavne pokiaľ vyvíjate mikroslužby) V tomto článku si ukážeme, ako môžme výrazne skrátiť čas nasadzovania celého riešenia do AZURE Web Apps.

V predchádzajúcom článku Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie) som ukázal, ako môžme nasadiť ASP.NET Core API do Azure Web Apps. Teraz na to nadviažem a upravíme nasadzovaciu pipeline-u tak, aby sme výrazne skrátili čas nasadzovania.

Jednotlivé služby sú na sebe nezávislé a je preto možné ušetriť čas tým, že ich nasadíme paralelne. Najjednoduchšie by bolo využiť viacerých agentov. (pre každú službu iného) Avšak takýmto spôsobom by sme kvôli jednému nasadzovaniu použili veľa agentov, ktorí by mohli chýbať. (pravdepodobne by ste blokovali prácu ďalších ľudí v tíme, alebo ostatné tími vo vašej firme. Build PR, spúšťanie testov, ďalšie nasadzovanie, ...) Preto sa to pokúsime spraviť vrámci jedného job-u.

ZIP deploy do Azure Web App je z pohľadu mašiny na ktorej beží daný agent v jednoduchosti povedané len práca sieťovej karty, ktorá musí uploadnúť ZIP súbor. Preto sa daný agent pri tomto task-u viac menej fláka.

Namiesto klasického task-u AzureWebApp@1 na sadenie služby použijeme radšej AzureCLI@1 a nasadíme službu pomocu AZURE CLI. Vytvoríme si PowerShell script, ktorého vstupným parametrom bude zoznam mikroslužieb, ktoré treba nasadiť a cesta k adresáru s artefaktmi.

💡 V našom prípade môžme ťažiť z toho, že máme pattern pre nazývanie služieb v AZURE aj pre názvy projektov. Preto stačí ako parameter poslať zoznam názvov služieb.

PowerShell nám umožňuje pomocou príkazu Start-Job spustiť paralelne viacero job-ov v rámci ktorých spustíme deploy az webapp deployment source config-zip. Stačí mu nastaviť --resource-group v ktorej sa nachádza vaša Web App, ďalej názvo služby kam nasadzujeme --name a nakoniec cestu k ZIP súboru, ktorý ideme nasadzovať --src. Spustené joby si odložíme do premennej $jobs aby sme mohli počkať na ich dokončenie Wait-Job -Job $jobs.

param (
  [Parameter(Mandatory = $true)][String[]]$microservices,
  [Parameter(Mandatory = $true)][String]$artifactPath
)

$jobs = @()
ForEach ($service in $microservices) {
  Write-Host "Start deploying microservice: " $service -ForegroundColor Green
  $jobs += Start-Job -ArgumentList $service, $artifactPath -ScriptBlock {
    param($name, $path)
      $result = az webapp deployment source config-zip --resource-group kros-demo-rsg --name kros-demo-$name-api --src "$path/Kros.$name.Api.zip"
      if (!$result){
        throw "Microservice ($name) failed. More information: $result"
      }
  }
}

Wait-Job -Job $jobs

$failed = $false

foreach ($job in $jobs) {
  if ($job.State -eq 'Failed') {
    Write-Host ($job.ChildJobs[0].Error) -ForegroundColor Red
    $failed = $true
  }
}

if ($failed -eq $true) {
  Write-Host
  Write-Error "Microservices deploy failed."
}

Keď máme script dokončený, môžme ho použiť v deployment pipeline deploy-cd.yml.

- task: AzureCLI@2
 displayName: Deploy microservices
 inputs:
  azureSubscription: $(azureSubscriptionName)
  scriptType: ps
  scriptLocation: scriptPath
  scriptPath: '$(Pipeline.Workspace)\ToDosDemoServices\drop\pipelines\Deploy-Async.ps1'
  arguments: -microservices 'ToDos', 'Authorization', 'Organizations', 'ApiGateway' -artifactPath '$(Pipeline.Workspace)\ToDosDemoServices\drop\'

Azure Parallel Deploy task

Používanie PowerShell scriptu je fajn, ale je to trošku nepraktické pokiaľ máte viac projektov, kde ho chcete použiť. V takom prípade musíte nejakým spôsobom zabezpečiť jeho kopírovanie k artefaktom. Jednoduchšie by bolo keby existoval v DevOps task, ktorý to dokáže spraviť. Priamo v rámci DevOps taký nie je, ale kolega jeden taký pripravili. Azure Parallel Deploy

S ním to môže vyzerať nasledovne:

steps:
- task: AzureParallelDeploy@1
 displayName: Deploy microservices
 inputs:
  ConnectedServiceName: $(azureSubscriptionName)
  ResourceGroup: 'kros-demo-rsg'
  Services: 'ToDos, Authorization, Organizations, ApiGateway'
  AppNameFormat: '{0}-api'
  AppSourceFormat: 'Kros.{0}.zip'

Sumár

Miesto pôvodných zhruba 140 sekúnd teraz trvá nasadenie všetkých štyroch služieb približne len 40 sekúnd. Nie je to presne štvrtina času, pretože je s tým samozrejme spojená určitá réžia, ale aj tak ušetrený čas je citeľný. Každá ušetrená minúta sa počíta. Tím, ktorý čaká kým sa jeho zmeny nasadia aby sa dostali k testerom alebo zákazníkom sa vám určite poďakuje. (Aj keď možno nie nahlas 😊)

Tento task (respektíve aj daný script) sa dá použiť aj v klasických UI release pripelne-nách.