Simplify tuple types using aliases

Si fanúšikom funkcionálneho programovania alebo len rád používaš tuple?
V tom prípade tvoj kód možno vyzerá nejak takto:

static (decimal score, string grade) Grade(decimal score)
  => score switch
  {
    >= 90M => (score, "A"),
    >= 80M => (score, "B"),
    >= 70M => (score, "C"),
    >= 60M => (score, "D"),
    _ => (score, "F")
  };

(decimal score, string grade) grade1 = Grade(95M);

static Task<IEnumerable<(decimal score, string grade)>> GetGrades()
  => Task.FromResult(Enumerable.Empty<Grade>());

Od C# 12 môžeme tento a podobný kód zjednodušiť definovaním aliasov pre tuple:

using Grade = (decimal score, string grade);
using Grades = System.Collections.Generic.IEnumerable<(decimal score, string grade)>;

Teraz môžeme tieto aliasy použiť:

static Grade Grade(decimal score)
  => score switch
  {
    >= 90M => (score, "A"),
    >= 80M => (score, "B"),
    >= 70M => (score, "C"),
    >= 60M => (score, "D"),
    _ => (score, "F")
  };

Grade grade1 = Grade(95M);
var grade2 = new Grade(91, "A");

static Task<Grades> GetGrades()
  => Task.FromResult(Enumerable.Empty<Grade>());